Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Kereskedelem és marketing szak (BA)

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK (BA)

Alapképzés, nappali tagozat

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon


Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Közgazdálkodás és közpolitika; Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Regionális és környezeti gazdaságtan


A képzés célja:

Olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésen történő folytatásához.


Amiért érdemes ezt a szakot választani: hallgatóink képesek lesznek önálló piackutatási feladat végrehajtására, marketing terv készítésére, vállalatok arculatának, marketingkommunikációjának megtervezésére és szervezésére. Ezzel a végzettséggel a következő állások ajánlhatók:


 • Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző: A piackutató, reklám- és marketing tevékenységet végző vizsgálja a termékek, szolgáltatások piaci lehetőségeit, eladhatóságukat, bevezetettségüket, kutatja a fogyasztók vásárlási szokásait, marketing, kereskedelmi, értékesítési terveket állít össze és valósít meg, valamint az új termékek, ill. szolgáltatások bevezetése, a forgalom növelése érdekében reklám tevékenységet végez.


 • Üzletkötő: Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait, piackutatást végez, ajánlatot tesz, ajánlatot kér, ill. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra, mérlegeli a kockázati tényezőket, szerződést köt, és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon.


 • Kereskedelmi szervező: A külkereskedelmi szervező feladata a külpiaci kapcsolatok szervezése, a külpiaci szervezetek kiépítésének vizsgálata, a külpiaci jelenlét biztosítása, a külföldi érdekeltségek létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása.


 • Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője: A gazdasági szervezetek értékesítési és marketingtevékenységét tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával, valamint vezeti a fenti funkciókat ellátó, jogilag nem önálló szervezeti egységeket.
 • Közgazdász: A közgazdász tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit, törvényszerűségeit, elemzi és értelmezi a gazdasági folyamatokat, adatokat, összefüggéseket, (pl. a termelés, a foglalkoztatás, árszínvonal stb. alakulását), gazdasági beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat ír, valamint a gazdaság egészére kiterjedő, ill. a gazdálkodó egységekre vonatkozó döntéseket készít elő.
 • Sajtófelelős, sajtófőnök: A sajtófőnök feladata, alapvető célja az, hogy kedvező irányba befolyásolja a közvéleményt a céggel, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban. Munkája együttműködést igényel, a szóbeli információ átadása és befogadása fontos. Közvélemény-kutatást végez, kiadványokat készít elő, a sajtó anyagait értékeli, kiállításokat szervez. Felettesével, ügyfelével egyeztet, vázlatot, fotót készít a színhelyről.
 • Marketingkutató: Egy cég marketing tevékenységének a hatékonyságát méri fel.
(Forrás:www.felvi.hu)

Főbb szakmai tárgyak:
 • Piackutatás
 • Logisztika
 • Kereskedelmi ismeretek
 • Kínálat-menedzsment
 • Marketing-menedzsment

Az alapképzések jellemzői:
 • a Bolognai rendszerű képzés első lépcsője, alapképzési szak;
 • alkalmassá tesz munkavállalásra;
 • naprakész, gyakorlatias ismereteket nyújt;
 • a képzés folyamatos fejlesztése révén megfelel a legújabb elvárásoknak;
 • évfolyamszintű előadások - széleskörű hallgatói kapcsolatok;
 • szakos előadások - célorientált szakmai ismeretek kisebb csoportban;
 • alkalmassá tesz a Kar által meghirdetett mesterszakon való továbbtanulásra;
 • megalapozza a mesterszak elvégzése után a doktori képzésben való továbbtanulás lehetőségét.

 

Képzési idő

A képzés 7 féléves: 6 félév után 1 féléves kötelező szakmai gyakorlattal. Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra. Egy félév során átlagosan 6-7 kötelező előadás, 6-7 kötelező szeminárium vagy gyakorlat, 5-6 választható tárgy van. Ezen felül még testnevelés és nyelvi órák közül lehet választani. A szorgalmi időszak során a gyakorlati foglalkozásokon dolgozat formájában van számonkérés. Az előadások anyagából a minden félév végén 6 hetes vizsgaidőszakban kell vizsgázni.A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2015. c. kiadvány tartalmazza, mely a jelentkezési lapot is árusító könyvesboltokban kapható.
Bővebb információk: www.felvi.hu


Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltésges): 190.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. Állami ösztöndíjak a Minisztérium tájékoztatása szerint a gazdaságtudományi területen csak az alábbi alapszakokon adhatók: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság-elemzés, közszolgálati valamint nemzetközi gazdálkodás alapszak)


Bővebb információ

Farkas_Zsoka_3

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 CsaszarIlona

Császár Ilona
tanulmányi előadó
Telefon: 62/544-679
E-mail: csaszar.ilona@eco.u-szeged.hu