Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos műhelyek  --  Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

Regionális tudományi műhely

TÖRTÉNET

TAGOK

ELNYERT FOKOZATOK

ELNYERT DÍJAK

FONTOSABB KUTATÁSOK

TUDOMÁNYOS KÖZÉLET

OKTATÁSSZERVEZÉS, EGYETEMI KÖZÉLET

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖN ELÉRT HELYEZÉSEK

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 

 

TÖRTÉNET

 

Szegeden az 1994 óta folyó nappali tagozatos közgazdász képzés részeként 1997 nyarán a Közgazdasági Tanszékcsoporton belül alakult meg a Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék, Lengyel Imre vezetésével. A tanszékcsoport a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karához tartozott. Ebből a tanszékcsoportból jött létre sikeres akkreditációs eljárást követően 1999 nyarán a Gazdaságtudományi Kar, amely a felsőoktatási integrációt követően 2000-től a Szegedi Tudományegyetemhez tartozik.

A Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék fő feladata működésének első periódusában a negyed-ötödéves közgazdász hallgatók számára meghirdetett közszolgálati és nonprofit szakirány szervezése, irányítása volt. Ezen szakirány ismeretanyagának kb. 40%-a kötődött a regionális tudomány kérdésköreihez (regionális gazdaságtan, területfejlesztési politika, település-gazdaságtan stb.). A szakirányon évente 14-18 hallgató végzett.

A közszolgálati és nonprofit szakirány átszervezésekor a Tanszék vezetésével jött létre 2000-ben a vállalkozásfejlesztési szakirány, amelyen a regionális ismeretek oktatására nagy hangsúlyt fektettünk, pl. a szigorlat és záróvizsga részei: területi stratégiák, regionális és lokális gazdaságfejlesztés. A szakirányon jelentős tudományos diákköri sikerek születtek, valamint a szakdolgozatok mintegy fele is a regionális tudomány valamelyik részproblémájához kapcsolódik, évente nappali és levelező tagozaton együtt kb. 80-100 fő végzett. A Gazdaságtudományi Kar 2004-ben újjászerveződött, három intézet jött létre, köztük a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, amelyen belül működik a Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport a Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék jogutódaként.

Az elmúlt évek az erőgyűjtés és a felkészülés jegyében teltek, összhangban a hazai regionális tudomány megerősödésével. Kiemelt figyelmet fordítottunk az oktatói utánpótlás színvonalas nevelésére, doktori értekezések elkészítésére, széles körben használt tananyagok összeállítására, érdemi tudományos kutatások folytatására, szakmai kapcsolataink ápolására. A közgazdász képzésben dolgozó szegedi regionalisták a regionális tudomány hazai elfogadtatásában aktívan közreműködnek, szakmai szervezetek vezető területeiben vesznek részt, pl. az MTA Regionális Tudományi Bizottságában, a Magyar Regionális Tudományi Társaságban. Az elmúlt években többen rendszeres résztvevői, előadói a nemzetközi regionális tudományi rendezvényeknek (ERSA, RSA), sőt, nemzetközi tudományos verseny díjazottjai.

A Magyar Akkreditációs Bizottság 2007. októberi döntésével támogatta, hogy a SZTE Gazdaságtudományi Karon is indulhasson a „regionális és környezeti gazdaságtani” mesterszak. Ezt a mesterszakot a Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport szervezi, folytatva a megszűnő vállalkozásfejlesztési szakirányon bevált ismeretkörök oktatását, kiegészítve újabb regionális tudományi tárgyakkal. A mesterszak szervezésében támaszkodunk a Szegedi Tudományegyetem elismert szakmai műhelyeire, többek között a Földrajzi Tanszékcsoport neves oktatói is több tárgyat tanítanak.

A többszintű képzés kívánalmai szerint átalakult Szegeden is a regionális ismeretek oktatása. A Gazdaságtudományi Karon mindegyik alapszakon kötelező lett a „Bevezetés a regionális és városgazdaságtanba” tárgy, az előadások mellett gyakorlatias szemináriumokon lehet a tanultakat elmélyíteni. Az alapszakokon kötelezően választható tárgyként hirdetjük meg a Területi tervezés, a Helyi gazdaságfejlesztés és a Környezetgazdaságtan tárgyakat is, amelyek nagyon gyakorlatias ismereteket nyújtanak. Fenti tárgyakat a SZTE más karain is oktatjuk. Ezen tárgyak tömeges oktatása hozzájárul a regionális ismeretek elterjesztéséhez, de egyúttal előkészítik a mesterszak elméleti igényű tárgyait is.

A GTK Közgazdaságtani Doktori Iskoláján belül elindult 2008-ban Lengyel Imre vezetésével a „regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai” alprogram, évente 3-4 hallgatót felvéve. A doktori képzésben neves meghívott oktatók is közreműködnek, többek között Inzelt Annamária, Rechnitzer János és Varga Attila, az MTA doktorai.

 

 

TAGOK

 

A „regionális tudományi műhely” tagjai 2010-ben:

Dr. Bajmócy Zoltán adjunktus, PhD

Prof. Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. Lukovics Miklós adjunktus, PhD

Dr. Málovics György, PhD

Szakálné Kanó Izabella tanársegéd

 

valamint

Rittgasszer Imola PhD-hallgató

Tóth Mónika PhD-hallgató

Vas Zsófia PhD-hallgató

 

Esetenként a műhely munkájában közreműködnek:

Dr. Czagány László egyetemi docens, kandidátus

Fenyővári Zsolt adjunktus

Dr. Imreh Szabolcs egyetemi docens, PhD

Dr. Kiss Károly egyetemi docens, PhD

Dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens, PhD

Dr. Kovács Péter adjunktus, PhD

Dr. Mozsár Ferenc egyetemi docens, PhD

Nagy Benedek tanársegéd

Dr. Patik Réka, PhD

 

 

ELNYERT FOKOZATOK

 

MTA doktora (közgazdaságtudományból) címet nyert el:

Lengyel Imre (2005): Régiók versenyképessége és gazdasági fejlődése Magyarországon.

 

Doktori (PhD) fokozatot kaptak:

Kállay László (2005): Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly. (témavezető: Lengyel Imre)

Imreh Szabolcs (2006): Kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, mint a vállalkozásfejlesztési beavatkozások egy speciális formája. (témavezető: Lengyel Imre)

Lukovics Miklós (2007): A lokális térségek versenyképességének elemzése. (témavezető: Lengyel Imre)

Patik Réka (2007): A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről. (témavezető: Lengyel Imre)

Bajmócy Zoltán (2007): A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben. (témavezető: Lengyel Imre)

Málovics György (2010): A vállalati fenntarthatóság érintettközpontú vizsgálata (témavezető: Buday-Sántha Attila)

 

ELNYERT DÍJAK

 

Lengyel Imre:

Főiskoláért díj (Békéscsaba, 1997)

Széchenyi Professzori ösztöndíj (2007-2000)

Mestertanár aranyérem (OTDT, 2009)

 

Lukovics Miklós:

2nd Central European Conference on Regional Science, Young Scientist Award 2nd prize (2007)

 

FONTOSABB KUTATÁSOK

 

 • OTKA T/022314 „A pénzügyi szféra térbelisége” (1997-99) (témavezető: Lengyel Imre)
 • DARFT „Gazdaságfejlesztési stratégiai programok a Dél-Alföldi régióban” (1998-99, társtémavezető: Lengyel Imre)
 • DARFT „A kis- és középvállalkozások fejlesztésének operatív programja a Dél-Alföldön” (1999-2000) (témavezető: Lengyel Imre)
 • GM „Az ipari parkok hálózatának új fejlődési pályára állítása” (2001-2002) (témavezető: Lengyel Imre)
 • GM „A magyar régiók és települések versenyképessége…” (2001-2002) (témavezető: Lengyel Imre)
 • NKFP-2001 5/074/2001. „A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben” (2001-2005) (az MTA RKK által vezetett konzorciumban az 1. alprogram) (résztémavezető: Lengyel Imre)
 • OTKA T38150 „Regionális és lokális gazdaságfejlesztés: versenyképesség, innováció, klaszterek” (2002-2003) (témavezető: Lengyel Imre)
 • PHARE HU008-02-04: „Kis-és középvállalkozások fejlesztése” (2002-2003) (témavezető: Lengyel Imre)
 • SZTE „A Szegedi Tudományegyetem lehetőségei a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben” (2004-2005) (témavezető: Lengyel Imre)
 • ROP-3.3.1.-05/1.-2005-08-0002/34. „Területfejlesztés a jövő generációja szemével” (2005-2007) (témavezető: Lengyel Imre)
 • DARFT „A dél-alföldi régió gazdaságfejlesztési stratégiája” (2005) (témavezető: Lengyel Imre)
 • BAROSS-DA07-DA-ELEM-07-2008-001: „A Dél-alföldi régió innovációs potenciáljának magasabb szintű statisztikai adatelemzésen alapuló komplex felmérése kistérségi szinten” (2009-2010) (témavezető: Lengyel Imre)
 • TÁMOP 4.2.1. kutatási alprogram: „Új tudásintenzív vállalkozások ösztönzési lehetőségeinek elméleti megalapozása a Szegedi Tudományegyetemen” (2009-2011), (alprogram vezetője: Lengyel Imre)

 

 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLET

 

Bajmócy Zoltán

 • A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja (2003-)
 • Az ERSA (European Regional Science Association) tagja (2003-)
 • AZ ERENET (Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) tagja (2006-)
 • A MTA SZAB Közgazdaságtudományi Bizottságának titkára (2008-)
 • Az Erenet Profile (az Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities folyóirata) szerkesztőbizottságának tagja
 • Az SZTE Gazdaságtudományi Kar Műhelytanulmányok sorozat szerkesztőbizottságának tagja

 

Lengyel Imre

 • az MTA IX. osztálya Regionális Tudományos Bizottsága elnöke (2008-), alelnöke (1999-2008),
 • a Magyar Regionális Tudományi Társaság alapító tagja (2002), elnökségi tagja (2002-től)
 • a Magyar Közgazdasági Társaság tagja (1988-), a Csongrád Megye Szervezet alelnöke (2002-2008)
 • az MTA Szegedi Területi Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottság elnöke (2008-tól), tagja (elődjének 1993-tól)
 • a Regional Science Association International tagja (1992-től)
 • a Regional Studies Association tagja (2002-től)
 • az International Geographical Union egyik munkabizottsága választott tagja (full member, Commission on Geography and Public Administration, 1992-96)
 • a Tér és Társadalom szerkesztőbizottsági tagja (2004-től)
 • a Vállalkozás@Innováció szerkesztőbizottsági tagja (2005-től)
 • a GTK Közleményei szerkesztőbizottsági tagja (2000-től)
 • a GTK Műhelytanulmányok sorozat szerkesztőbizottságának elnöke
 • az Akadémiai Kiadó ’modern regionális tudomány’ szakkönyvtár elindítója és alkotó szerkesztője (2008-tól)

 

Lukovics Miklós

 • A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja (2003-)
 • Az ERSA (European Regional Science Association) tagja (2003-)
 • A Magyar Közgazdasági Társaság tagja

 

Málovics György

 • a Magyar Regionális Tudományos Társaság tagja (2007-től)
 • a European Society for Ecological Economics tagja (2008-tól)

 

 

OKTATÁSSZERVEZÉS, EGYETEMI KÖZÉLET

 

Bajmócy Zoltán

 • SZTE GTK „Regionális és környezeti gazdaságtan” mesterszak képzési felelőse (2008-tól)
 • SZTE GTK Külügyi Bizottság tagja (2006-) és elnöke (2008-)
 • SZTE GTK Tudományos Bizottságának tagja (2007-)
 • SZTE GTK Kari Tanács választott tagja (2007-)

 

Lengyel Imre

 • SZTE GTK-n gazdálkodási szakon, egyetemi szinten a vállalkozásfejlesztési szakirány megszervezése és irányítása (2000/01 tanévtől)
 • SZTE GTK a regionális és környezeti gazdaságtani mesterszak szakfelelőse (2008-tól)
 • SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola tanácsának tagja (1999-), törzstagja (2007-)
 • SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai programjának vezetője (2008-tól)
 • SZTE GTK Tanácsának tagja (1997-től)
 • SZTE GTK Tudományos Bizottságának elnöke (1999-től)
 • SZTE GTK Gazdaságtudományi Doktori Tanácsának elnöke (2009-), tagja (2005-től)
 • SZTE Egyetemi Doktori Tanács tagja (2005-től)
 • SZTE Tudományos Tanács tagja (2006-tól)
 • MAB Gazdaságtudományi Bizottság tagja (2007-2010)
 • Széchenyi István Egyetem Doktori Tanácsának tagja (2008-tól)

 

Lukovics Miklós

 • SZTE GTK Tudományos Diákköri Tanácsának titkára (2003-)
 • SZTE GTK Gazdasági Bizottságának tagja (2005-)

 

Málovics György

 • SZTE GTK „Regionális és környezeti gazdaságtan” mesterszak levelező tagozatának képzési felelőse (2009-től)
 • SZTE GTK Külügyi Bizottság tagja (2008-)
 • SZTE GTK Oktatási Bizottságának tagja (2008-)

 

 

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖN ELÉRT HELYEZÉSEK

 

1999

I. díj. Majó Zoltán – Vilmányi Márton: Clustering: egy térségi együttműködési forma a vállalkozások versenyképességének növelésére (konzulens: Buzás Norbert)

 

2001

I. díj Dobó Eszter – Kálóczi Szilvia: Kél kistérség a SAPARD vidékfejlesztés tükrében (konzulens: Lengyel Imre)

I. díj: Pápai Anna Mária: Ipari parkok kialakulása, működése és fejlődési lehetőségei (konzulens: Lengyel Imre)

 

2003

I. díj: Lukovics Miklós Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése (konzulens: Lengyel Imre)

I. díj: Makra Zsolt: Az informális kockázati töke szerepe a vállalkozásfejlesztésben (konzulens: Buzás Norbert és Kosztopulosz Andreász)

I.. díj: Ribizsár István: A fenntartható fejlődés közgazdaságtani értelmezése (konzulens: Buzás Norbert)

II.. díj: Patik Réka: Klaszterek lehatárolásának módszerei (konzulens: Lengyel Imre)

II. díj: Bajmócy Zoltán: Üzleti inkubációklaszter alapon (konzulens: Lengyel Imre)

II.. díj: Lengyel Balázs: A rejtett tudás egyik alapvető modelljének alkalmazhatósága a közgazdászképzésben (konzulens; Vass Csaba)

III. díj: Gulyás Anett: A technológiai klinikák helye és szerepe a technológiatranszfer nemzetközi intézményrendszerében (konzulens: Buzás Norbert)

III. díj: Wolfárd Orsolya: Ipari parkok Magyarországonaz Első Szegedi Ipari Park és a Pécsi Ipari Park összehasonlítása (konzulens: Lengyel Imre)

 

2005

I. díj: Leier János: A klaszterszervezet törökországi adaptációja (konzulens: Lengyel Imre – Bajmócy Zoltán)

III. díj: Nagy Zsuzsa: Magyar borklaszterek, avagy a magyar bőripar fejlesztése a regionális gazdaságtan eszközeivel (konzulens: Lengyel Imre)

 

2009

I. díj: Hoczopán Orsolya: Területi Balanced Scorecard: egy lehetséges válasz a területi tervezési folyamat hiányosságaira (Lukovics Miklós)

I. díj: Tóth Mónika: Fogyasztás és fenntarthatóság – Az ökológiai lábnyomot befolyásoló tényezők vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében (Málovics György)

I. díj: Rittgasszer Imola: A kreatív kistérségek Magyarországon (Lengyel Imre, Kovács Péter)

I. díj: Udvari Beáta: „Látványos eredménytelenség”: a Loméi Egyezmények hatásainak statisztikai vizsgálata (Lukovics Miklós

I. díj: Vas Zsófia Boglárka: IT-klaszterek kialakulásában a közelség szerepe (Szegeden és vonzáskörzetében) (Lengyel Imre)

III. díj: Bekk Éva – Olasz Orsolya – Schultz Gábor Henrik: A környezettudatos magatartás felmérése a Szegedi Tudományegyetem hallgatói és a szegedi felnőtt lakosság körében (Hetesi Erzsébet és Málovics György)

 

 

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 

Könyvek:

 

2010

Lengyel I. 2010: Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 386.

 

2009

Bajmócy Z. – Lengyel I. (eds) 2009: Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, p. 264.

Lengyel I. – Rechnitzer J. (szerk.) 2009: A regionális tudomány két évtizede Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

2008

Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, p. 308.

Lukovics M. 2008: Térségek versenyképességének mérése. JATEPress, Szeged.

 

2006

Lengyel I. – Rechnitzer J. (szerk.) 2006: Kihívások és válaszok: a magyar építőipari vállalkozások lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás utáni időszakban. NOVADAT Kiadó, Győr, p. 261.

 

2004

Lengyel I. – Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, p. 391.

 

2003

Buzás N. - Kállay L. - Lengyel I. 2003: Kis- és középvállalkozások a változó gazdaságban. JATEPress, Szeged, p. 219.

Lengyel I. 2003: Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JATEPress, Szeged, p. 454.

Lengyel I. (ed) 2003: Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary. JATEPress, Szeged, p. 210.

 

2002

Buzás N. – Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődésének lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. JATEPress, Szeged, p. 210.

Lengyel I. – Rechnitzer J. (szerk.) 2002: A hazai építőipar versenyképességének javítása: klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztésben. RégióArt, Győr, p. 214.

 

2000

Farkas B. – Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség – regionális versenyképesség. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, p. 245.

 

1998

Barlow, M. – Lengyel 1. – Welch, R. (eds) 1998: Local Development and public Administration in Transition. JATEPress, Szeged, p. 226.

 

Könyvfejezetek:

 

2009

Bajmócy Z. – Szakálné Kanó I. 2009: Measuring the Innovation Performance of Hungarian Subregions. In Bajmócy Z. – Lengyel I. (eds): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, pp. 99-121.

Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Tyetyák Zs. 2009: Technological Change and Environmental Sustainability: Limits of Techno-Optimism. In Bajmócy Z. – Lengyel I. (szerk.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, pp. 255-264.

Lengyel I. 2009: Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged. In Varga A. (ed): Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy. Edward Elgar, Cheltenham- Northampton, pp. 322-349.

Lengyel I. 2009: Bottom-up Regional Economic Development: Competition, Competitiveness and Clusters. In Bajmócy Z. – Lengyel I. (eds): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, pp. 13-38.

Lukovics, M. 2009: Measuring Regional Disparities on Competitiveness Basis. In Lengyel I. – Bajmócy Z. (eds): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, pp. 39-53.

Lukovics M. – Besze T. 2009: Quo Vadis Hunagian Spatial and Settlement Policiy. In Lengyel I. – Bajmócy Z. (eds.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, pp. 72-86.

Málovics Gy. 2009: The Social Role and Responsibility of Small and Medium-sized Enterprises – Results of an Empirical Investigetion Applying the Social Capital Approach. In Bajmócy Z. – Lengyel I. (szerk.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, pp. 222-236.

Szakálné Kanó Izabella 2009: A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata
Magyarországon. In Hetesi E. - Majó Z. - Lukovics M. (szerk.): Szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged. 201-222. o.

Szakálné Kanó Izabella 2009: An Analysis of the Spatial Distribution of Knowledge Intensive Service sin Hungary. In Bajmócy Z. – Lengyel I. (szerk.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, 122-141. o.

Vas Zs. 2009: Role of Proximity in Regional Clusters: Evidence from the Software Industry. In Bajmócy Z. – Lengyel I. (szerk): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged. 162-182. o.

 

2008

Bajmócy Z. 2008: A regionális innovációs képesség értelmezése és számbavétele a tanulás-alapú gazdaságban. In Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 26-46.

Kállay L. - Lengyel I. 2008: The Internationalization of Hungarian SMEs. In Dana, L-P. – Welpe, I. M. – Han, M. – Ratten, V. (eds): Handbook of Research on European Business and Entrepreneurship. Towards a Theory of Internationalization. Edward Elgar, Cheltenham- Northampton, pp. 277-295.

Lengyel I. 2008: A közelség alakváltozásai a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben. In Lengyel I. - Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 109-129.

Lukovics M. 2008: A térbeli különbségek alakulásának komplex vizsgálati módszere kistérségek példáján. In Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. JATEPress, Szeged, pp. 248-263.

Prónay Sz. – Málovics Gy. 2008: Lokalitás és fenntartható fogyasztás. In Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 184-203.

Szakálné Kanó Izabella 2008: Regressziószámítás alkalmazása kistérségek
versenyképességének mérésénél. In: Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o.

 

2007

Bajmócy Z. 2007: Tudás-intenzív üzleti szolgáltatások és a lisszaboni innovációs célkitűzés. In Farkas B. (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp.154-170.

Bajmócy Z. 2007: Technológiai parkok, technopoliszok, inkubációs intézmények és folyamatok. In Buzás N. (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 68-89.

Lukovics M. 2007: A tudásalapú gazdaság térségtípusainak lehetséges fejlesztési irányai Magyarországon. In Farkas B. (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország. JATEPress, Szeged, pp. 137-153.

Málovics Gy. 2007: Fenntartható növekedés? – a megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából. In Farkas B. (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 217-232.

 

2006

Bajmócy Z. – Kosztopulosz A. – Imreh Szabolcs 2006: Kockázati tőke és a kisvállalkozások inkubációja. In Makra Zs. (szerk.): A kockázati tőke világa. Aula, Budapest, pp. 200-221.

Lengyel I. 2006: A területi verseny és versenyképesség elméleti alapjai. In Horváth Gy. (szerk.): Régiók és települések versenyképessége. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 35-68.

Lengyel I. 2006: A klaszterek előtérbe kerülése és alapvető jellemzőik. In Lengyel I. - Rechnitzer J. (szerk.): Kihívások és válaszok: a magyar építőipari vállalkozások lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás utáni időszakban. NOVADAT Kiadó, Győr, pp. 125-157.

Lengyel I. 2006: Az építőipari klaszterek fejlesztésének fontosabb jellemzői. In Lengyel I. - Rechnitzer J. (szerk.): Kihívások és válaszok: a magyar építőipari vállalkozások lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás utáni időszakban. NOVADAT Kiadó, Győr, pp. 217-256.

Lukovics M. 2006: Az építőipar helyzete és az építési piac térbelisége. In Lengyel I. – Rechnitzer J. (szerk.): Kihívások és válaszok: a magyar építőipari vállalkozások lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás utáni időszakban. Novadat, Győr, pp. 15-47.

 

2005

Lukovics M. 2005: Innovációs képesség: a regionális gazdaságfejlesztés alapjai. In Buzás N. (szerk.): Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 74-86.

Lukovics M. 2005: A magyar régiók felzárkózási lehetőségei az Európai Unióban. In Kormányos J. (szerk.): XXVII. OTDK Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekció Tanulmánykötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 157-172.

Málovics É. – Nyíri Z. – Málovics Gy. 2005: A vállalati képzések fogadtatása külföldi tulajdonú és vegyes vállalatoknál a Dél-Alföldi régióban. In Buzás N. (szerk.): Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp.151-163.

 

2004

Lukovics M. 2004: A regionális identitás szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. In Czagány L. – Garai L. (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 214-228.

 

2003

Lengyel I. 2003: Globalizáció, területi verseny és versenyképesség. In Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, pp. 161-177.

Lengyel I. 2003: Programming for Economic and Enterprise Development in the Southern Great Plain Region. In Lengyel I. (ed): Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary. JATEPress, Szeged, pp. 161-179.

 

2002

Lengyel I. 2002: The Competitiveness of Hungarian Regions. In Varga A. – Szerb L. (eds): Innovation, Entrepreneurship, Regions and Economic Development: International Experiences and Hungarian Challenges. University of Pécs, Pécs, pp. 235-246.

Lengyel I. 2002: A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés alapvető szempontjai. In Buzás N. - Lengyel I. (szerk.): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. JATEPress, Szeged, pp. 24-54.

Lengyel I. 2002: A klaszterek alapvető jellemzői. In Lengyel I. - Rechnitzer J. (szerk.): A hazai építőipar versenyképességének javítása: klaszterek szerepe a gazdaság-fejlesztésben. RégióArt, Győr, pp. 99-124.

Lengyel I. 2002: A klaszterek fejlesztésének általános tapasztalatai. In Lengyel I. - Rechnitzer J. (szerk.): A hazai építőipar versenyképességének javítása: klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztésben. RégióArt, Győr, pp. 169-190

Lengyel I. 2002: Gazdaság- és vállalkozás-fejlesztési programozás a Dél-Alföldön. In Hetesi E. (szerk.): Közszolgálati marketing és menedzsment. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 67-92.

Lengyel I.- Deák Sz. 2002: Klaszter: a helyi gazdaságfejlesztés egyik sikeres eszköze. In Buzás N. - Lengyel I. (szerk.): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. JATEPress, Szeged, pp. 125-153.

 

2000

Lengyel I. – Rechnitzer J. 2000: A városok versenyképességéről. In Horváth Gy. – Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. MTA RKK, Pécs, pp. 130-152.

 

1998

Lengyel I. 1998: Features of Dwelling Construction in Hungary. In Barlow, M. - Lengyel I. - Welch, R. (eds): Local Development and Public Administration in Transition. JATEPress, Szeged, pp. 182-191.

 

Lektorált folyóiratban megjelent tanulmányok:

 

2009

Bajmócy Z. – Szakálné Kanó I. 2009: Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése. Tér és Társadalom, 2, pp. 45-68.

Borsi B. – Bajmócy Z. 2009: Kvantitatív leszakadás, kvalitatív felzárkózás? A hazai regionális innovációpolitika kihívásai. Közgazdasági Szemle, 56, 10, pp. 933-954.

Málovics Gy. – Bajmócy Z. 2009: A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései. Közgazdasági Szemle, 56, 5, pp. 464-483.

Tóth M. – Málovics Gy. – Tóth I. J. 2009: Fenntarthatóság – fenntartható fogyasztás – egyetemi hallgatók fogyasztásának vizsgálata alapján. Vezetéstudomány, 9, pp. 41-53.

Vas Zs. 2009: Közelség és regionális klaszterek: a szoftveripar Szegeden. Tér és Társadalom, 3, 127-145. o.

 

2008

Fenyővári Zs. – Lukovics M. 2008: A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai. Tér és Társadalom, 2, pp. 1-20.

Lukovics M. – Kovács P. 2008: Eljárás a területi versenyképesség mérésére. Területi Statisztika, 3, pp. 245-263.

Málovics Gy. – Ván H. 2008: Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései. Tér és Társadalom, 2. pp. 21-40.

 

2007

Bajmócy Z. – Kosztopulosz A. – Imreh Sz. 2007: Venture Capital and the Incubation of Small Enterprises. Gazdálkodás, 51, 19, pp. 74-83.

Lengyel I. 2007: Fejlesztési pólusok, mint a tudásalapú gazdaság kapuvárosai. Magyar Tudomány. 6. pp. 749-758.

Málovics Gy. – Rácz G. – Kraus. S. 2007: The Role of Environmental Management Systems in Hungary – Theoretical and Empirical Insights. Journal for East European Management Studies, 17. 3. pp. 180-204.

Málovics Gy. – Csigéné Nagypál N. – Kraus, S. 2007: The role of corporate social responsibility in strong sustainability. Journal of Socio-Economics, 37. pp. 907-918.

 

2006

Bajmócy Z. – Bajmócy P. – Major Á. 2006: Az üzleti inkubáció helyi gazdaságfejlesztési hatásai. Területi Statisztika, 5, pp. 494-508.

Bajmócy Z. 2006: Egyetemi üzleti inkubáció lehetőségei elmaradott térségekben. Tér és Társadalom, 3, pp. 31-47.

Deák I. – Lukovics M, 2006: A vállalati K+F támogatása controlling eszközökkel. Vezetéstudomány, 4. pp. 39-47.

Lengyel I. 2006: A regionális versenyképesség értelmezése és piramismodellje. Területi Statisztika. 2. pp. 131-147.

Lukovics M. 2006: A magyar megyék és a főváros versenyképességének empirikus vizsgálata. Területi Statisztika, 2, pp. 148-166.

Lukovics M. 2006: A Possible Method of Measuring the Competitiveness of Hungarian Counties. Gazdálkodás (special edition), 17, pp. 54-62.

Málovics Gy. 2006: Környezettudatos vállalatirányítás. Kultúra és közösség, 10, 1, pp. 81-92.

 

2005

Málovics Gy. – Rácz G. 2005: A vállalati környezetvédelem hatása a versenyképességre. Marketing&Menedzsment, 39. 4-5. pp. 19-27.

 

2004

Bajmócy Z. 2004: Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben. Közgazdasági Szemle. 51, 12, pp. 1132-1150.

Lengyel I. 2004: The Pyramid Model: Enhancing Regional Competitiveness in Hungary. Acta Oeconamica, 54 (3) pp. 323-342.

Lukovics M. 2004: Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 4, pp. 149-168.

 

2002

Lengyel I. – Mozsár F. 2002: A külső gazdasági hatások (externáliák) térbelisége. Tér és Társadalom, 2, pp. 1-20.

Lengyel I. – Deák Sz. 2002: Regionális/lokális klaszter: sikeres válasz a globális kihívásra. Marketing&Menedzsment, 4, pp. 17-26.

Lengyel I. – Mozsár F. 2002: A városi területhasználat monocentrikus modelljéről. Tér és Társadalom, 3, pp. 1-26.

 

2001

Farkas B. – Lengyel I. 2001: Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban. Tér és Társadalom, 3-4, pp. 231-252.

Lengyel I. 2001: Iparági és regionális klaszterek: tipizálásuk, térbeliségük és fejlesztésük főbb kérdései. Vezetéstudomány, 10, pp. 19-43.

 

2000

Lengyel I. 2000: A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, 12, pp. 962-987.

Lengyel I. 2000: Porter-rombusz: a regionális gazdaságfejlesztési stratégiák alapmodellje. Tér és Társadalom, 4, pp. 39-86.

 

1999

Lengyel I. 1999: Mérni a mérhetetlent? A megyei jogú városok vizsgálata többdimenziós skálázással. Tér és Társadalom, 1-2, pp. 53-74.