Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Közgazdaságtani Doktori Iskola

Doktori fokozatszerzés

A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljáráskeretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt.

A fokozatszerzési eljárás menetéről az alább letölthető dokumentumokból részletesen tájékozódhat. Felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás komplex, időigényes folyamat, ennek megfelelően tervezzék. A fokozatszerzési eljárás a jelentkezés elfogadásának napjával kezdődik. Ettől kezdve a doktorjelöltnek két éve van a disszertáció nyilvános vitára történő benyújtására.

Az eljárás számos lépésében a Tudományterületi Doktori Tanács bír döntési joggal, amely ritkán (ügyrendje alapján évente kétszer) ülésező testület. Fontos továbbá, hogy mind a munkahelyi, mind a nyilvános vita esetén a bírálóknak két hónapjuk áll rendelkezésre. A vitát a bírálatok beérkezését követően lehet meghirdetni. A doktori szigorlatra a munkahely vitát követően kerül sor. A nyilvános vita meghirdetése és lezajlása között is legalább három hétnek el kell telni. A fokozatot az Egyetemi Doktori Tanács ítéli oda, amely évente kétszer ülésező testület. Ünnepélyes doktoravatás évente kétszer van a Szegedi Tudományegyetemen.

Letölthető dokumentumok

PhD fokozatot szereztek

Név

Fokozat-szerzés éve

Cím

Botos József 2001 Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből)
Lakatos Judit 2001 A foglalkoztatás szinte az uniós csatlakozás tükrében
Pukli Péter 2001 A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra
Csillik Péter
2003
A magyar infrastruktúra (kvázi közjavak) intézménytörténete 1968 - 1998 között.
Mozsár Ferenc
2004
A közjavak magánkereslete
Kállay László
2005
Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly
Imreh Szabolcs
2006
Kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, mint a vállalkozásfejlesztési beavatkozások egy speciális formája
Kosztopulosz Andreász
2006
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében
Lukovics Miklós
2007
A lokális térségek versenyképességének elemzése
Deák István
2007
A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban
Patik Réka
2007
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről
Bajmócy Zoltán
2007
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben
Halmosi Péter
2007
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon
Majó Zoltán
2007
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága -the webolution of HR-
Kovács Péter
2008
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata
Mihály Nikolett

2009

A hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között

Tóth László

2010

Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése
Irigység a posztszocialista társadalomban

Lippai László

2010

Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben

Kovács György

2010

Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok

Pelle Anita

2011

Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei

Prónay Szabolcs

2011

Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata

Szabó László

2012

A jóléti állam és a globalizáció

Kiss Gábor Dávid

2012

Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján

Udvari Beáta

2012

Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek

Somosi Sarolta

2012

Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei

Megyeri Eszter

2012

A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban

Szakálné Kanó Izabella

2012

Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján

Ván Hajnalka

2012

Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben

Gábor Tamás

2012

Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében

Nagy Bendek

2013

Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése

Hlédik Erika

2013

Termékjellemzők és preferenciák Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata

Kárpáti József

2013

Közigazgatási kontrolling: Új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében

Kincsesné Vajda Beáta

2013

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Ács Attila 2014 Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján
Tessényi Judit 2014 Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben
Nagy Ágnes 2014 A családi napközi munkahelyteremtő szerepe, és hatása a női foglalkoztatásra
Vas Zsófia Boglárka 2014 Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél- Alföld régióban
Fenyővári Zsolt 2014 Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick
Imreh-Tóth Mónika 2014 Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében

A doktori értekezések elérhetők az SZTE Klebelsberg Könyvtár Repozitóriumában, illetve letölthetők az Országos Doktori Tanács honlapjáról, a „tervezett és megtörtént védések a doktori iskolában” linken.